Знайди свій реферат Реферати

На нашому сайті у вас буде можливість скачати потрібний вам реферат, як безкоштовно так і платно (роботу в готовому вигляді з всіма додатковими файлами). Більшість наших тем буде стосуватись сільськогосподарської тематики. Нажаль, ми не маємо можливості викласти тексти всієї нашої бази рефератів але якщо ви знайшли потрібну вам тему ми вишлемо її вам на електронну скриньку.

Меню: Головна сторінка Реклама:

На головну

Перелік всіх рефератів

Як замовити

Контакти

 
Реклама:
 

C/C++ course lessons ---

4.4. Технічне обслуговування машин і обладнання лінії

Обладнання для водопостачання підлягає щозмінному, періо¬дичному технічному обслуговуванню раз на місяць і сезонному об¬слуговуванню для підготовки системи до осінньо-зимових умов екс¬плуатації.
Щозмінне технічне обслуговування включає такі операції: очи¬щення насосного обладнання, перевірку його кріплень, наявності мастила, усунення витікання води, перевірку показів манометра і роботи станції керування.
Періодичне технічне обслуговування включає операції щозмін¬ного обслуговування і, крім того, такі роботи: перевірку і при по¬требі заміну сальникових ущільнень; контроль стану підшипників і співвісності валів; перевірку водопровідної арматури і мережі на витікання води; заміну масла або його доливання в масляні ванни.
Сезонне технічне обслуговування включає такі операції: проми¬вання резервуара башти і труб зовнішнього водопроводу не рідше одного разу на рік, дезинфекцію резервуарів і водопроводу чотирьохвідсотковим розчином хлорного вапна, утеплення вводів трубопроводів, віднов¬лення захисного фарбування поверхні мережі, здачу на перевірку контрольно-вимірювальних приладів, укомплектування насосної станції резервним насосним агрегатом, оформлення журналу облі¬ку проведених заходів.
При проведенні операцій технічного обслуговування у водостру¬минних установках перевіряють підтікання води в з'єднаннях і саль¬никових ущільненнях. Підтікання води крізь сальникові ущільнення усувають, підтягуючи кришки сальника. Якщо підтікання не можна ліквідувати, сальник замінюють новим. Для цього відкручують гайки кришки, знімають кришку і виймають сальникову набивку. Нову сальникову набивку промивають бензином і просочують розігрітим солідолом
Підготовлену набивку намотують на вал насоса і вкладають у корпус сальника в кільцевий паз. Кришку сальника персувають до його корпуса і щільно притягують гайками.
Для перевірки наявності масла в підшипниках вала насоса від¬кучують верхню пробку масляної ванни насоса і заливають в неї масло до появи його в зазорі між кришками корпуса і розпірними ланками на валу насоса. Перевіряють зміщення валів насоса і електродвигуна та опір ізоляції їх обмоток за допомогою мегомметра на 500...1000 В.
Перевіряють подачу водоструминної установки і визначають величину втрат електроенергії. Подачу установки визначають за змогою діаграми з витратоміром або заповненням місткості за певний проміжок часу. Витрату електроенергії визначають за лічильником або за допомогою комплекта К-50.
При зменшенні продуктивності установки більше як на 30 % перевіряють справність насоса, герметичність з'єднання труб і засувки. Якщо потрібно, труби і водоструминний апарат виймають із свердловини, розбирають, замінюють пошкоджені деталі, складають і встановлюють на місце. Потім пускають насосну установку в роботу і перевіряють її на наявність сторонніх шумів та вібрації.
Перевіряють стан станції керування, якщо необхідно, підтягу¬ють гайки, гвинти, зачищають контакти.
Пускають насос в роботу при закритому напірному вентилі, по¬ступово після того, як електродвигун почне обертатись з нормаль¬ною частотою, відкривають напірний вентиль до робочого тиску. Тиск при закритому напірному вентилі не повинен перевищувати робочого тиску більше як на 5 % і не зменшуватись більше ніж на 10% (з врахуванням глибини опускання заглибного насоса). Пе¬ред зупинкою
насоса напірний вентиль закривають.
Обладнання для напування тварин підлягає щоденному і періодичному технічному обслуговуванню №1, яке виконують один раз на місяць.
Щозмінне технічне обслуговування включає такі операції: зовнішній огляд, очистку чаш автонапувалок, перевірку та підтяжку кріплень, усунення можливих несправностей.
Періодичне технічне обслуговування №1 включає операції щозмінного технічного обслуговування і, крім того, ще такі: перевірку стану водопровідної арматури, очищення клапанного механізму та промивання його складових, перевірку механізму напувалок.
У напувалках АГК-12 під час проведення періодичного технічного обслуговування №1 при необхідності промивають корита трьохвідсотковим розчином кальцинованої соди і два рази чистою водою; зачищають місця з пошкодженою фарбою, знежирюють і знову фарбують. Цистерну промивають три рази на рік.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА
Визначити прямі експлуатаційні затрати на підняття і транспортування 1м3 води.

При впровадженні технології виробництва техніко-економічна її ефективність характеризується показниками: затратою праці, рістом продуктивності праці, економією затрат праці, експлуатаційними витратами, собівартістю продукції. При збереженні всіх елементів організації оплати праці суттєво зростає роль нормування праці й тарифної системи, які дозволяють оцінити робочу силу з точки зору кількості та якості праці, затраченої на виробництво продукції. Це потребує наявності обґрунтованих норм часу, виробітку, обслуговування, точного обліку кількості праці, вкладеної кожним працівником чи колективом, обсягу виробленої продукції або виконаних робіт, тарифікації робіт і працівників, що дозволяє справедливо оцінити будь-яку працю. При цьому особлива увага приділяється раціональній організації проведення трудових процесів і робочих місць, які виключають простої та непродуктивні затрати часу, забезпечують максимальне навантаження протягом зміни.
При впровадженні нової прогресивної технології виробництва тваринницької продукції техніко – економічна ефективність визначається такими показниками: зниженням затрат праці, собівартості продукції. Зниження затрат праці не повністю характеризує ефект механізації, так як із зменшенням числа робітників часто збільшується їх заробітна плата. Найбільш повним економічним показником є собівартість.
Визначаємо експлуатаційні затрати на підняття і транспортування 1м3 води.
Експлуатаційні затрати (З), грн. визначаємо за формулою:
З=Зо.+За.+Зпр.т.о.+Зе.+Зп.м.м.+Зд. (23)
де Зо- затрати на оплату праці працівників, які зайняті обслуговуванням, грн.
За – амортизаційні відрахування на повне відновлення і капітальний
ремонт, грн.
Зпр.т.о.- відрахування на поточний ремонт і технічне обслуговування, грн.
Зе. – затрати на електроенергію, грн.

Зп.м.м. – затрати на паливно – мастильні матеріали, грн.
Зд. - затрати на допоміжні матеріали, грн.
Визначаємо річний фонд заробітної плати працівників. Технологічну лінію водопостачання ферми обслуговує один робітник, оплата праці здійснюється виходячи із тарифних ставок. Згідно даних господарства тарифна ставка складає 38,93грн. по 4розряду [ 9,с.103]
Зо= п*z*Ззм.*Т+ Нс. , ( 24)
де п – число працюючих в одну зміну, чол. п = 1
z – число змін роботи на добу ( дані беруться із розпорядку робочого дня
на фермі) z = 1
Ззм - середня заробітна плата робочого в зміну, З зм =38,93 грн. [9, с.103 ]
Т – кількість робочих днів. Т= 365
Нс – Нарахування до основного фонду заробітної плати, грн. складає 36,2%.
Знаходимо заробітну оплату робітника по обслуговуванню технологічної лінії водопостачання
Зо. = 1*1*38,93*365= 14209,45грн.
Нарахування за стаж роботи становить -12%.
Нс=(14209,45/100)*12=1705,13грн.
Нарахування за якість виконання роботи становить-13%.
Ня=(14209,45/100)*13=1847,23грн.
Загальна сума нарахувань становить.
Н= 1705,13+1847,23=3552,36грн.
Зо. = 14209,45+3552,36=17761,8грн.
Нарахування до основного фонду заробітної плати складає-36,2%.
Відрахування в фонд соціального страхування становить-1,5%.
Нс=(17761,8/100)*1,5=266,42грн.
Відрахування в пенсійний фонд становлять-33,2%.
Нп. =(17761,8/100)*33,2=5896,91грн.
Відрахування по тимчасовій непрацездатності становить-1,3%.
Нн=(17761,8/100)*1,3=230,90грн.
Відрахування в фонд страхування від нещасних випадків становить-0,2%.
Ннв=(17761,8/100)*0,2=35,52грн.
Загальні відрахування становлять.
Н=266,42+5896,91+230,90+35,52=6429,75грн
Річний фонд заробітної плати працівника по обслуговуванню лінії
водопостачання становить:
Зо= 17761,8+6429,75=24191,55грн.
[9]

ПопередняНаступна
ЗАМОВИТИ

C/C++ course lessons


 
 
   Disined by Biacat

Stat: : 270993 //